تبلیغات
خانه پاورپوینت
پایگاه قرانی جوان و ارامش - پند هایی برای یک جوان

 
حدیث روز
بسیاری ازجوان ها دربرابرتجربه پیران وبزرگان احساس بی نیازی می کنند وبراثر این پندارغرورآمیز،سال ها ازعمر عزیر خودرا درکسب تجربه ای می گذرانند که می توانستند سال ها پیش،بدون صرف وقت وبه رایگان،آن رااز بزرگان، بی منت وبی ادعا به دست آورند.هیچ کس بی نیاز از تجربه بزرگان وپیش کسوتان نیست؛ چراکه هم به استفاده بهینه از  .....
  

برای خواندن با ذکر یک صلوات به ادامه مطلب بروید... بسیاری ازجوان ها دربرابرتجربه پیران وبزرگان احساس بی نیازی می کنند وبراثر این پندارغرورآمیز،سال ها ازعمر عزیر خودرا درکسب تجربه ای می گذرانند که می توانستند سال ها پیش،بدون صرف وقت وبه رایگان،آن رااز بزرگان، بی منت وبی ادعا به دست آورند.هیچ کس بی نیاز از تجربه بزرگان وپیش کسوتان نیست؛ چراکه هم به استفاده بهینه ازعمر می انجامد وهم اینکه تجربه های بزرگان پیش از ما،چون نردبانی است که تنها کافی است پا برپله های آن بگذاریم،آن وقت است که تا دوردست ها را نیزخواهیم دید. 
آری تعالی واوج به دست نخواهد آمد، مگر برای کسی که خشت برخشت [دستاوردهای تجربی وعلمی بزرگان و] گذشتگان بنهد.(1) 
درقابوس نامه آمده است. 
«... وهمه نشست وبرخاست را با جوانان مدار،با بزرگان وپیران نیزمجالست کن. ورفیقان وندیمان پیروجوان آمیخته دار؛ ازآنکه پیران وبزرگان چیزها دانند که جوانان ندانند».(2) 
عنصرالمعالی درجای دیگری ازقابوس نامه،فرزند جوانش را چنین نصیحت می کند:

اگرتو ازگفتارمن بهره نیکی نجویی، جویندگان دیگرباشند که شنودن وکار بستن سخن مرا غنیمت دارند، واگرچه سرشت روزگاربرآن است که پسر جوان پند پدر 
خویش را به کارنبندد؛چه،آتش دردل جوانان است،ازروی غفلت، دانش خویش برترازدانش پیران بینند ودر بند شنودن وبه کارگرفتن تجربه ازآنان نباشند(3) 
عزالدین نسفی نیز می نویسد:

ای درویش!هربزرگی که تورا نصیحت کند وتجربه آموزد،باید که قبول کنی وبشنوی، وهرکه فروترباشد، باید که از وی نصیحت وتجربه را دریغ مداری؛که قبول نصیحت کردن ازبالا ونصیحت کردن به فروتر، کاری مبارک است وفواید بسیاری دارد.هر که نصیحت بزرگان قبول می کند، علامت نیک بختی است، وهرکه نصیحت بزرگان قبول نمی کند، علامت بدبختی است.(4) 
یکی ازتوصیه های حافظ نیز که خود درعمل، سخت بدان پایبند بود،استفاده از راهنمایی ،پند وتجربه پیران وبزرگان بوده است.این پیروبزرگ که حافظ گاهی از او به«خضر»گاهی به «شعیب»، وزمانی هم به «پیرمغان» و «مرغ سلیمان» تعبیرمی کند،سرشارازآگاهی وتجربه است، به گونه ای که گوش شنوا داشتن دربرابر پندهای او،هدف را نزدیک وشخص را از گمراهی وسرگردانی می رهاند: 
نصیحت گوش کن جانا که ازجان دوست تردارند. 
کلید گنج سعادت قبول اهل دل است. 
جوانان سعادتمند، پند پیردانا را(5) 
مبادا آن که دراین نکته شک وریب کند 
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد 
که چند سال به جان خدمت شعیب کند(6) 
قطع این مرحله بی همرهمی خضر مکن 
ظلمات است بترس ازخطر گمراهی(7) 
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه 
قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم(8) 
دراین غوغا که کس،کس را نپرسد 
من ازپیرمغان منت پذیرم(9) 
«افسوس!اگرجوانان می دانستند و[اگر]پیران می توانستند. «شورونشاط وصلابت وقدرت جوانان،اگر با تجربه وتدبیر پیران همراه شود،کیمیایی است که می تواند،مس وجودشان را به طلای ناب بدل سازد وازاین روست که ره نمایان دین واخلاق،پیوسته جوانان را به تجربه اندوزی وپند گیری ازپیران موعظه می کنند. 
حافظ شیرین سخن،رأی پیر را از بخت جوان،ارجمند تر می شمارد:

جوانا سرمتاب از پند پیران 
که رأی پیراز بخت جوان به 
همچنین،اوشنیدن نصیحت پیران را مایه کمال انسان می داند:

پیران سخن به تجربه گویند گفتمت 
هان،ای پسرکه پیرشوی،پند گوش کن. 
صائب تبریزی نیز صحبت پیران را نگه دارنده سلامت جوانان می شمارد:

جوان را صحبت پیران حصارعافیت باشد. 
به خاک وخون نشیند تیر،چون دور ازکمان باشد. 
درگوش دارم این سخن از پیر می فروش 
کای طفل برنصیحت پیران بدارگوش 
خواهی که خنده سازکنی چون غرا به خند 
ور زآنکه باده نوش کنی چون پیاله نوش 
کان یک هزارخنده نمودست ودیده تر 
وین یک هزار،جرعه کشیدست ولب خموش 
روزی دوکه آستین مرادت بود به دست 
دریاب قدرصحبت پیران ژنده پوش(10) 
پی نوشت ها :
1
.سعد الدین وراوینی، مرزبان نامه، به کوشش: خطیب رهبر، ص311. 
2.قابوس نامه، ص62. 
3.همام، ص4. 
4.عزالدین نسفی، الانسان الکامل، ص370. 
5.دیوان حافظ، تصحیح: غنی- قزوینیف ص90. 
6.همان ، ص 189. 
7. همان، ص 363. 
8. همان، ص259. 
9. همان، ص267. 
10. دیوان ملک الشعرای بهار، ص999.

نویسنده:سید محمود طاهری 
منبع:نشریه گلبرگ ،شماره 114طبقه بندی: دانش آموز و اخلاق معاشرت،  معیار های زندگی،  پند هایی برای جوانان،  درسهایی برای جوانان، 
برچسب ها: امید به خدا، پند هایی برای یک جوان، پند،  
نوشته شده در تاریخ 1392/09/18 توسط رضا ک
تمامی حقوق مطالب برای پایگاه قرانی جوان و ارامش محفوظ می باشد